Bazat E BIBLËS
Kapitulli 8: Natyra e Jezusit
Parathënie | Ndryshimet ndërmjet Zotit dhe Jezusit | Natyra e Jezusit | Natyra njerëzore e Jezusit | Marrëdhënia e Zotit me Jezusin | Pyetje

KAPITULLI 8: Pyetje

 1. Mëson Bibla që Perëndia është një trinitet?
  1. Po
  2. Jo

 2. Në cilat nga mënyrat e mëposhtme ishte Jezusi ndryshe prej nesh?
  1. Ai nuk mëkatoi kurrë
  2. Ai ishte biri i lindur i vetë Perëndisë
  3. Ai nuk mund të ketë mëkatuar kurrë
  4. Ai ishte i detyruar nga Perëndia të ishte i drejtë

 3. Në cilat nga mënyrat e mëposhtme Jezusi ishte i ngjashëm me Perëndinë?
  1. Ai kishte natyrën e Perëndisë në jetën e tij në tokë
  2. Ai kishte një karakter të përkryer si Perëndia
  3. Ai dinte sa edhe Perëndia
  4. Ai ishte drejtpërdrejt i barabartë me Perëndinë.

 4. Në cilat nga mënyrat e mëposhtme ishte Jezusi si ne?
  1. Ai pati gjithë tundimet tona dhe përvojat njerëzore
  2. Ai mëkatoi kur ishte fëmijë
  3. Ai kishte nevojë për shpëtim
  4. Ai kishte natyrë njerëzore

 5. Cilat nga thëniet e mëposhtme janë të vërteta?
  1. Jezusi ishte i një natyrë dhe karakteri të përkryer
  2. Jezusi ishte prej natyre mëkatare por karakteri të përkryer
  3. Jezusi ishte edhe vetë Perëndia edhe vetë njeriu
  4. Jezusi kishte natyrën e Adamit para se të mëkatonte