Bazat E BIBLËS
Kapitulli 7: Prejardhja e Jezusit
Profecitë e Dhjatës së Vjetër mbi Jezusin | Lindja me anë të virgjëreshës | Vendi i Krishtit në planin e Perëndisë | "Në fillim ishte fjala" | Pyetje

Kapitulli 7: Pyetje

 1. Egzistoi Jezusi fizikisht para lindjes së tij?
  1. Po
  2. Jo

 2. Në çfarë kuptimi mund të thuhet se egzistoi Jezusi para lindjes së tij?
  1. Si një ëngjëll
  2. Si pjesë e një triniteti
  3. Si një frymë
  4. Vetëm në mendjen dhe qëllimin e Perëndisë.

 3. Cila nga thëniet e mëposhtme janë të vërteta për Marinë?
  1. Ajo ishte një grua e përkryer, pa mëkate
  2. Ajo ishte një grua e zakonshme
  3. Ajo mbeti shtatëzane me Jezusin me anë të Frymës së Shenjtë
  4. Ajo tani i ofron Jezusit lutjet tona.

 4. E krijoi Jezusi tokën?
  1. Po
  2. Jo