Bazat E BIBLËS
Kapitulli 3: Premtimet e Zotit
Parathënie | Premtimi në Eden | Premtimi ndaj Noeut | Premtimi ndaj Abrahamit | Premtimi ndaj Davidit | Pyetje

KAPITULLI 3: Pyetje

 1. Cili nga Premtimet e Zotit parashikon një luftë konstante midis mëkatit dhe të drejtit?
  1. Premtimi Noeut
  2. Premtimi në Eden
  3. Premtimi Davidit
  4. Premtimi Abrahamit

 2. Cila nga thëniet e mëposhtme janë të vërteta lidhur me premtimin në Eden?
  1. Fara e gjarprit shtë Luçiferi
  2. Krishti dhe i drejti janë farë e gruas
  3. Fara e gjarprit u plagos përkohësisht nga Krishti
  4. Fara e gruas u plagos nga vdekja e Krishtit.

 3. Ku do të jetonte përjetë fara e Abrahamit?
  1. Në parajsë
  2. Në qytetin e Jeruzalemit
  3. Në tokë
  4. Ca në Parajsë dhe ca në tokë.

 4. Cilat nga të mëposhtmet iu premtua Davidit?
  1. Që pasardhësi tij i madh do të rrezatojë përgjithnjë
  2. Që "fara" e tij do të ketë një Mbretëri në Parajsë
  3. Që fara do të jetë biri i Zotit
  4. Që fara e tij, Jezusi, do të jetonte në parajsë para lindjes në tokë.