Bazat E BIBLËS
Kapitulli 2: Fryma e Zotit
Përkufizim | Frymëzimi | Dhuntitë e Frymës së Shenjtë | Tërheqja e Dhuntive | Pyetje

KAPITULLI 2: Pyetjet

 1. Cilat nga të mëposhtmet është kuptimi i fjalës 'Frymë'?
  1. Fuqia
  2. E shenjtë
  3. Fryma
  4. Pluhur

 2. Çfarë është Fryma e Shenjtë?
  1. Një person
  2. Fuqi
  3. Fuqia e Zotit
  4. Pjesë e një tresheje.

 3. Si u shkrua Bibla?
  1. Burrat shkruan idetë e tyre
  2. Burrat shkruan atë që ata menduan se tha Zoti
  3. Nëpërmjet frymëzimit të burrave, me anë të Frymës së Zotit
  4. Ca ishin të frymëzuara, ca jo.

 4. Cilat prej të mëposhtmeve ishin arsyet që u dhanë dhuntitë e Frymës?
  1. Për të mbështetur predikimin gojor të Ungjillit
  2. Për të zhvilluar kishën e hershme
  3. Për të detyruar njerëzit të ishin të drejtë
  4. Për të ruajtur apostujt nga vështirësitë vetjake.

 5. Nga ku mund ta mësojmë të vërtetën e Zotit?
  1. Pjesërisht nga Bibla, pjesërisht nga të menduarit tonë
  2. Nga Fryma e Shenjtë duke na i thënë gjërat drejtpërdrejtë, veçmas nga leximi i Biblës
  3. Vetëm nga Bibla
  4. Nga priftërinj/shërbyes fetarë.