Bazat E BIBLËS
Kapitulli 1: Zoti
Egzistenca e Zotit | Personaliteti i Zotit | Emri dhe Karakteri i Zotit | Ëngjëjt | Pyetje

Kapitulli 1: Pyetje

 1. Çfarë do të ndihmojë më tepër të zhvillojë besimin tonë në Zotin?
  1. Vajtja në kishë
  2. Studim biblik me lutje
  3. Bashkëbisedim me kristianë
  4. Vështrim në natyrë

 2. Cili nga të mëposhtmit është përkufizimi më i saktë i Zotit?
  1. Thjesht një ide në mendjen tonë
  2. Një copë fryme në atmosferë
  3. Nuk ka Zot
  4. Një person i vërtetë, i prekshëm

 3. Është Zoti
  1. Një bashkim
  2. Një treshe
  3. Shumë zotër në një
  4. I pamundur ta përkufizosh në ndonjë mënyrë?

 4. Çfarë do të thotë emri i Zotit 'Yahweh Elohim' ?
  1. Ai që do të jetë
  2. Ai që do të shpaloset në një grup të plotfuqishmish
  3. Një i madh
  4. Forcë

 5. Çfarë do të thotë fjala 'Ëngjëll’?
  1. Si njeri
  2. I mbuluar me krahë
  3. Lajmëtar
  4. Ndimës

 6. Mund të mëkatojnë Ëngjëjt?
  1. Po
  2. Jo