İNCİL’İN Temelleri

Giriş

Tek Tanrı’nın olduğunu ve onun kendini insana İncil’le açıkladığını kabul eden herkes, onun (İncil’in) temel mesajını arayıp bulmaya kendini vermeye gereksinim duyar. Ancak bugün, kendilerini "Hıristiyan" diye adlandıranların çoğu bu konuda sadece Pazar günleri Yeni Ahit’ten birkaç ayet okumak, evin bir köşesinde hiç açılmayan bir İncil bulundurmak ve çok az sayıda İncil öyküsünü birazcık hatırlamak gibi yetersiz bir uğraş içinde görünmektedirler. Her Şeye Kadir Tanrı’nın gerçek sözüne karşı böyle bir vurdumduymazlıkla çok az merak uyanması sonucu, bir çoğunun zihninde ve yaşamında pek çok belirsizlik ve karışıklık bulunmaktadır.

Öte yandan, çok az Hıristiyanlık geçmişine sahip olup da İncil’in mesajını bulup çıkartmaya uğraşmaya karar verenler ise, karşılarına çıkan herkesin, temelde İncil’in sözlerini yansıtmaktan uzak paket halinde doktrinler ve insan felsefeleri sunmaya çalışma yaklaşımında olduğunu görmektedirler.

‘İncil’in Temelleri’nin amacı, İncil’in mesajını sistematik ve düzenli olarak analiz etmektir. Bu çalışma, ya bir kitap olarak baştan sona okunmak ya da bir mektupla öğretim kurs materyali olarak kullanılmak üzere düzenlenmiştir. Her bölümün sonuna eklenen sorulara verilecek yanıtlar aşağıdaki adrese gönderilebilir. Yanıtlarınız size özel bir eğitmene gönderilecek ve o çalışmalarınızda daha ileriye gidebilmeniz konusunda daha sonra sizinle temas kurabilecektir. Bazı okuyucuların, sorulara yanıt verme fikrine karşı çekingen davranabilecekleri anlayışla karşılanabilir. Ancak kişiler, muğlâk buldukları konulara ya da burada sunulup da katılmadıkları yorumlara ilişkin sorularını bize yöneltmeyi yeğlemelidirler. Tekrar edelim ki, aşağıdaki adrese yöneltilecek bu tarz mektuplara, kişisel cevaplar verilebilecektir.

Bu kitabın yazarı, İncil’in temel mesajının çok açık olduğu görüşündedir. Yine de Kutsal Yazılar’ın genel temasında yüzeysel olarak değişiklik gösteren bazı pasajlar ve konular daima olacaktır. Bunlardan, Müjde’nin diğer bakış açılarına ilişkin olup da sadece bazı okuyucuların ilgisini çekebilecek olanları, Arasözler olarak tartışılmaktadır. Arasözleri okumadan da İncil’in temel mesajını anlayabilmek mümkündür. Ancak yine de birçok öğrencinin, onların pek çoğunu okuyacağı umulmaktadır. Bu çalışmada, İncil’den yapılan alıntılarda genellikle ‘Authorized Version’ İngilizce tercüme kullanılmıştır. Bunun yanında, anlatımda tam bir açıklık olmadığı durumlarda kullanılan diğer versiyonlar da şu şekilde belirtilmiştir: The Revised Version (R.V.), Revised Standard Version (R.S.V.), Revised Authorized Version (R.A.V.) ve New International Version (N.I.V.).

Bu kitabın ortaya çıkışında yardımları olan pek çok kişiye teşekkür edilme zorunluluğu söz konusudur. Ben özellikle katkılarından ve ustaca hazırladığı fotoğraf serilerinden dolayı Clive Rivers’ a ve ilk yazımlar hakkında eleştirilerde bulunanlara minnettarım. Buna karşın, benim esas borçlu olduğum, tekrar tekrar bu İncil’in Temelleri hakkında görüşlerini belirtmek suretiyle beni zorlayan soruları araştıran gerçeğe susamış Afrika, Batı Antiller, Filipinler, ve Doğu Avrupa’daki yüzlerce kişi bulunmaktadır. İncil’in Temelleri’nin güzelliği ve gücü, ancak onların birçok farklı açıdan gözden geçirilmesiyle artar. Kalabalık taksilerden, açık kamyonet ve kamyon kasalarına, ciddi konferans salonlarından bunaltıcı sıcaklıktaki otel balkonlarına, ve yıldızlarca aydınlatılan kırsal köylere kadar her yerde, bütün sosyal ekonomik ve etnik gruplara mensup İncil öğrencileri ile bu konular görüşülmüş tartışılmış ve şevkle ortaya konmuştur. Mesih’te Kardeşler biraderlerim, sürekli bir yardım ve güç kaynağı olarak, bana böyle bir çalışma yapmayı bahşetmişlerdir. Bu kitaptaki birçok Arasöz’ün özü, İncil mektupla öğretim kurs öğrencileri ile yapılan yorucu bir toplantıdan sonra otel odalarında çoğu zaman kendi aramızda yaptığımız tartışmalar sonucu ortaya konmuştur. İncil gerçeğinin temel öğretilerinin sağladığı bağlılıkla ortaya çıkan arkadaşlık ve dostluk, kesinlikle insan deneyimlerinin ötesindedir. Böylece bütün bu kişiler " Tanrının Egemenliği çalışanları dostlarım" ben şimdi sizleri takdirle anıyorum ve umuyorum ki okurlar bu cildi, "bütün ülkelerde" gerçek Müjde’nin yayınlanması büyük çalışması içinde bir yardım olarak algılarlar.

İncil’in sayfaları arasında öğretildiği şekliyle Müjde’nin katıksız doğruluğunu kavramak, hem şimdi ve hem de sonsuz için Tanrı’nın demek istediği şekilde, Tanrı’ya hakkıyla sitayişte bulunmak üzere dünyadaki erkekleri ve kadınları yönlendirmek suretiyle yaşamımızın her parçasını etkileyecektir. Gerçeği bulan her kişi "çok pahalı inci" bulmuş olacak ve Yeremya’nın kendisi için belirttiği şu duyguları bilebilecektir: "Senin sözlerin bulundu ve ben onları yedim; ve senin sözün kalbime sevinç ve neşe verdi" (Jer.15:16). Bunu başarabilmek için, buradaki çalışmaların her birinin hakkından gelmeden önce, Söz’ü anlamada Tanrının yardımı için dua etmeyi unutmayın. Ve şimdi...Sizi Tanrı’ya ve O’nun lütfunu bildiren, sizi geliştirecek ve kutsal kılınmış olan insanlar arasında bir miras verebilecek güçte olan söz’e emanet ediyorum." (Acts 20:32). D.H.

İNCİL KİTAPLARINA İLİŞKİN OLARAK BU ÇALIŞMADA KULLANILAN KISALTMALAR :
Gen. : Genesis (Yaratılış)
Ex. : Exodus (Çıkış)
Lev. : Leviticus (Levililer)
Num. : Numbers (Sayılar)
Dt. : Deuteronomy (2.Yasalar)
Josh. : Joshua (Yeşu)
Jud. : Judges (Yargıçlar)
1 Sam. : 1 Samuel (1 Samuel)
2 Sam. : 2 Samuel (2 Samuel)
1 Chron. : 1 Chronicles (1 Tarihler)
2 Chron.: 2Chronicles (2 Tarihler)
Neh. : Nehemiah (Nehemya)
Ps. : Psalms (İlahiler)
Prov : Proverbs (Özdeyişler)
Ecc. : Ecclesiastes (Vaiz)
Is. : Isaiah (İşaya)
Jer. : Jeremiah (Yeremya)
Ez. : Ezekiel (Hezekyel)
Dan. : Daniel (Danyal)
Hos. : Hosea (Hoşeya)
Mic. : Micah (Mika)
Nah. : Nahum (Nahum)
Hab. : Habakkuk (Habakuk)
Zeph. : Zephaniah (Sefanya)
Hag. : Haggai (Hagay)
Zech. : Zechariah (Zekeriya)
Mal. : Malachi (Malaki)
Mt. : Matthew (Matta)
Mk. : Mark (Markos)
Lk. : Luke (Luka)
Jn : John (Yuhanna)
Rom : Romans (Romalılar)
1 Cor : 1 Corinthians (1 Korintliler)
2 Cor : 2 Corinthians (2 Korintliler)
Eph : Ephesians (Efesliler)
Phil. : Philippians (Filipililer)
Col : Colossians (Koloseliler)
1 Thes : 1 Thessalonians (1 Selanikliler)
2 Thes : 2 Thessalonians (2 Selanikliler)
1 Tim. : 1 Timoty (1 Timoteyus)
2 Tim : 2 Timoty (2 Timoteyus)
Tit. : Titus (Titus)
Heb. : Hebrews (İbraniler)
1 Pet. : 1 Peter (1 Petrus)
2 Pet. : 2 Peter (2 Petrus)
1 Jn. : 1 John (1 Yuhanna)
2 Jn. : 2 John (2 Yuhanna)
Rev. : Revelation (Vahiy)

Her bölümün sonunda yer alan sorular iki tiptir : çoktan seçmeliler (Burada sorunun doğru yanıtını verilen seçenekler arasından seçme durumundasınız.), ve cevap için birkaç cümlenin gerektiği normal sorular. Cevaplarınızı ayrı bir parça kağıda yazınız, isminizi ve adresinizi açıkça yazmayı unutmayınız.

Yanıtlarınızı aşağıdaki kutucuğun içinde yeralan adrese gönderebilirsiniz.

  Back
Home
Next