BIBLIJOS Pagrindai

ĮVADAS

Kiekvienas žmogus, pripažistantis, jog Dievas egzistuoja, o Biblija yra Jo apreiškimas žmonėms, turėtų rimtai pasistengti suprasti joje pateikiamą pagrindinę žinią. Atrodo, kad daugelis besivadinančių "krikščionimis" šioje srityje daro labai mažai - keletas eilučių iš Naujojo Testamento sekmadieniais, niekada neatverčiama Biblija kažkur namuose, migloti prisiminimai apie saujelę pasakojimų iš Biblijos. Nenuostabu, jog dėl šitokio atsainaus požiūrio į Dievo galingąjį tiesos žodį daugybės žmonių gyvenimuose ir protuose yra tiek daug sumaišties bei netikrumo.

Iš kitos pusės, atsiranda tokių, kurie, nors ir neturėdėmi krikščionybės pagrindų, bando suvokti Biblijos žinią, bet tokie žmonės pamato, jog kiekvienas, į kurį jie kreipiasi pagalbos, bando jiems įpiršti krūvą doktrinų ir žmogiškų samprotavimų, neatspindinčių Biblijos žodžių esmės.

Šių "Biblijos pagrindų" tikslas - nuosekliai ir sistemingai išnagrinėti Biblijos žinią. Šią knygą galima tiesiog skaityti kaip paprastą knygą, arba ji gali būti naudajama neakivaizdinėms studijoms susirašinėjat. Atsakymus į kiekvieno skyriaus pabaigoje esančius klausimus galima siųsti žemiau nurodytu adresu; jūsų atsakymai tada bus perduoti repetitoriui, kuris galės susirašinėti su jumis studijų eigoje. Taip pat numanome, jog kai kurie skaitytojai vengs atsakinėti į klausimus, bet norės patys uždavinėti klausimus apie jiems iškylančius neaiškumus arba paprieštarauti čia pateiktiems išaiškinimams. Vėlgi, parašius žemiau nurodytu adresu, galima gauti asmeninį atsakymą.

Autorius įsitikinęs, jog pagrindinė Biblijos žinia yra visiškai aiški. Bet visada atsiras tokių vietų Biblijoje ir tokių temų, kurias paviršutiniškai panagrinėjus gali pasirodyti, jog jos prieštarauja bendram Raštų mokymui. Kai kurios iš tų temų, galinčių sudominti tik dalį skaitytojų, kartu su kitais Evangelijos aspektais aptariamos Papildymuose. Pagrindinę Biblijos žinią turbūt galima suprasti ir neperskaičius šių Papildymų, bet tikimasi, jog nemažai studijuojančiųjų perskaitys didesnę jų dalį. Šioje knygoje daugiausia naudojamasi Č. Kavaliausko verstu Naujuoju Testamentu ir J. Skvirecko verstu Senuoju Testamentu. Be to kai kur naudojamasi A. Vėliaus parengtu Šventojo Rašto leidimu, A. Rubšio verstu Senuoju Testamentu bei K. Burbulio parengtu Šventojo Rašto leidimu.

Yra daug žmonių, kuriems reikėtų padėkoti už jų pagalba išleidžiant šią knygą; aš ypač esu dėkingas Clive'ui Rivers'ui už jo parengtą puikių fotografijų seriją, ir taip pat tiems, kurie recenzavo rankraščius. Bet labiausiai aš esu skolingas šimtams žmonių Afrikoje, Vakarų Indijoje, Filipinuose bei Rytų Europoje, kurių žingeidūs klausimai ir tiesos troškimas vertė mane dar ir dar kartą permąstyti šiuos Biblijos pagrindus. Žvelgiant į juos iš tokios gausybės skirtingų taškų jų grožis ir jėga tik didėja. Pilnuose taksi, nedengtuose sunkvežimiuose ir furgonuose, ramiose konferencijų salėse, tvankiuose viešbučių balkonuose ir žvaigždžių nušviestuose džiunglių kaimeliuose šios temos buvo aptarinėjamos, dėl jų buvo ginčijamasi ir jomis džiaugiamasi kartu su Biblijos studentais iš įvairiausių visuomenės sluoksnių. Tie Broliai Kristuje, su kuriais man teko garbė dirbti šį darbą, buvo neišsenkantis stiprybės ir pagalbos šaltinis. Daugelio šioje knygoje pateiktų Papildymų esmę mes nuodugniai apsvarstydavome tarpusavyje viešbučių kambariuose, dažnai būdami išvargę po užsiėmimų su grupe žmonių, studijavusių Bibliją neaikvaizdžiai, susirašinėjant. Jokie žmogiški išgyvenimai tikrai neprilygsta bičiulystei ir draugiškumo jausmui, kurie atsiranda, jei žmones sieja šios pagrindinės Biblijos mokymo tiesos. Tagi dabar aš atiduodu duoklę visiems tiems, kas "su manimi darbuojasi Dievo karalystei", tikėdamasis, jog ši knyga padės jiems didžiame darbe skelbiant tikrąją Evangeliją "visoms tautoms".

Suvokus tikrąją Evangelijos tiesą, mokomą Biblijoje, bus paveiktos visos mūsų gyvenimo pusės, vyrai ir moterys išmoks gyventi pasaulyje tinkamai šlovindami Dievą dabar ir per amžius, kaip Jis iš anksto numatė. Kiekvienas žmogus atrasdamas tiesą atranda "brangų perlą", ir pats gali suprasti, ką jautė pranašas Jeremijas: "Kai tavieji žodžiai buvo man duoti, juosiuos ryte prarijau, tavasis žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę" (Jer 15:16). Kad tą pasiektumėte, prieš pradėdami gvildenti kiekvieną šios knygos skyrių būtinai maldoje paprašykite Dievo pagalbos Jo Žodžio supratimui. "O dabar pavedu jus Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi galią jus išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvęstųjų" (Apd 20:32).

D.H.

Šiame leidinyje naudojamos Biblijos knygų pavadinimų santrumpos
Pr - Pradžios knyga
Iš - Išėjimo knyga
Kun - Kunigų knyga
Sk - Skaičių knyga
Įst - Pakartoto Įstatymo knyga
Joz - Jozuės knyga
Ts - Teisėjų knyga
Rut - Rutos knyga
1 Sam - 1-oji Samuelio knyga
2 Sam - 2-oji Samuelio knyga
1 Kar - 1-oji Karalių knyga
2 Kar - 2-oji Karalių knyga
1 Krn - 1-oji Kronikų knyga
2 Krn - 2-oji Kronikų knyga
Ezd - Ezdro knyga
Neh - Nehemijo knyga
Est - Esteros knyga
Job - Jobo knyga
Ps - Psalmynas
Pat - Patarlių knyga
Koh - Koheleto knyga
Gg - Giesmių giesmė
Iz - Izaijo knyga
Jer - Jeremijo knyga
Rd - Raudų knyga
Ez - Ezekielio knyga
Dan - Danielio knyga
Oz - Ozėjo knyga
Jl - Joelio knyga
Am - Amoso knyga
Abd - Abdijo knyga
Jon - Jonos knyga
Mch - Michėjo knyga
Nah - Nahumo knyga
Hab - Habakuko knyga
Sof - Sofonijo knyga
Ag - Agėjo knyga
Zch - Zacharijo knyga
Mal - Malachijo knyga
Mt - Evangelija pagal Matą
Mk - Evangelija pagal Morkų
Lk - Evangelija pagal Luką
Jn - Evangelija pagal Joną
Apd - Apaštalų darbai
Rom - Laiškas Romiečiams
1 Kor - 1-asis laiškas Korintiečiams
2 Kor - 2-asis laiškas Korintiečiams
Gal - Laiškas Galatams
Ef - Laiškas Efeziečiams
Fil - Laiškas Filipiečiams
Kol - Laiškas Kolosiečiams
1 Tes - 1-asis laiškas Tesalonikiečiams
2 Tes - 2-asis laiškas Tesalonikiečiams
1 Tim - 1-asis laiškas Timotiejui
2 Tim - 2-asis laiškas Timotiejui
Tit - Laiškas Titui
Fm - Laiškas Filemonui
Žyd - Laiškas Žydams
Jok - Jokūbo laiškas
1 Pt - 1-asis Petro laiškas
2 Pt - 2-asis Petro laiškas
1 Jn - 1-asis Jono laiškas
2 Jn - 2-asis Jono laiškas
3 Jn - 3-asis Jono laiškas
Jud - Judo laiškas
Apr - Apreiškimas Jonui

Jei naudojatės Biblijos leidiniu, kuriame kai kurių psalmių numeracija yra dviguba (Pvz. J. Skvirecko verstame Senajame Testamente), tuomet žiūrėkite tik skliausteliuose pateiktus skaičius. Kai kuriuose Biblijos leidiniuose (taip pat ir J. Skvirecko vertime) 1 ir 2 Samuelio knygos vadinamos 1 ir 2 Karalių knygomis, o 1 ir 2 Karalių knygos atitinkamai 3 ir 4 Karalių knygomis; Koheleto knyga vadinama Ekleziasto arba Pamokslininko knyga.

Kiekvieno šios knygos skyriaus pabaigoje randami dviejų tipų klausimai: su pasirenkamais atsakymais (taigi jūs turite iš pateiktų atsakymų išrinkti vieną, teisingą), ir paprasti klausimai, į kuriuos reikia atsakyti keliais sakiniais. Rašykite savo atsakymus ant atskiro popieriaus lapo ir nepamirškite aiškiai užrašyti savo vardą, pavardę ir adresą. Jūs galite siųsti savo atsakymus šiuo adresu:

PO Box 1903
Vilnius 2012
Lithuania

or

Bible Basics, 49 The Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0HJ ENGLAND

  Back
Home
Next