BIBLICKÉ Základy

Úvod

Každý, kdo přijímá fakt, že Bůh existuje a že Bible je jeho zjevení člověku, potřebuje vážně usilovat o nalezení její základní zvěsti. Zdá se, že mnozí z těch, kteří se nazývají „křesťany“, přistupuje k tomuto úkolu velice chabě: několik veršů z Nového zákona o nedělích, nikdy neotevřená Bible kdesi po domě, matné rozpomenutí na pár biblických příběhů. Není divu, že s takovým lehkovážným přístupem k Božím mocným slovům pravdy je tolik zmatení a nejistoty v životech a myslích mnohých.

Naproti tomu existují lidé s nepatrným křesťanským zázemím, kteří se rozhodli, že se pokusí nalézt podobu biblické zvěsti. Zjistili však, že kohokoli osloví, snaží se jim nabídnout množství nauk či lidských filosofií, jež však nedokážou podstatným způsobem zrcadlit slova Bible.

Účelem „Biblických základů“ je analyzovat biblickou zvěst systematickým způsobem. Jsou určeny k přímému přečtení jako kniha, nebo k alternativnímu použití jako korespondenční kurz. Odpovědi na otázky z konce každé studijní části lze zaslat na níže uvedenou adresu; budou poté předány osobnímu učiteli, který si s vámi bude dopisovat a sledovat váš pokrok ve studiu. Počítáme i se čtenáři, kteří nebudou pravidelně odpovídat na otázky, ale dají přednost kladení otázek v situacích, kdy je jim něco nejasného či nesouhlasí s námi předloženou interpretací. I v takovýchto případech se mohou spolehnout na osobní odpověď – ovšemže za předpokladu nasměrování otázky na níže uvedenou adresu.

Autor je přesvědčen, že základní biblická zvěst je krystalicky čistá. Vždy však budou existovat jisté pasáže či témata, která se mohou zdát při povrchním přístupu v rozporu se základní linií Písma. Některé z nich, zajímající možná jen některé čtenáře, jsou probírány spolu s vedlejšími aspekty evangelií v tzv. Polemikách. Bylo by možné porozumět základní biblické zvěsti bez čtení těchto částí, očekává se však, že mnoho studentů většinu z nich prostuduje. Jako základní překlad je v této příručce používána tzv. „Authorized Version“ – v případě nejasností jsou citovány i jiné verze. /Jako základní český překlad je používán tzv. ekumenický: „Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona.“. V případě některých textových nejasností je citována i „Bible kralická“ (v textu označena jako BK) či „Nová smlouva“ (Křesťanská misijní společnost 1994) – pozn. překladatele/.

Za pomoc při vytváření této knihy je třeba poděkovat mnoha lidem; zvláště se cítím zavázán Clivu Riversovi za jeho příspěvek mistrovských fotografií. Toto čtvrté (C. B. M.) vydání se mírně liší od vydání dřívějších; byly v něm zohledněny cenné připomínky a doplnění mých misijních spolupracovníků Davida Evanse, Grahama Jackmana, Andrewa Walkera a Johna Woodalla. Avšak můj hlavní dluh je spojen se stovkami lidí z Afriky, Západní Indie, Filipín i východní Evropy, kteří mě svým hledačstvím i žízní po pravdě stále nutili promýšlet tyto „Biblické základy“. Krása a síla se vždy zvýrazní, je-li nahlížena z tolika různých úhlů. Témata knihy byla diskutována a stávala se předmětem nadšení či argumentačních střetů v přeplněných vozech taxi, v otevřených nákladních vozech, ve ctihodných konferenčních místnostech, na přehřátých balkonech hotelů i pod noční oblohou vesnic v buši – za účasti biblických studentů všech typů. Moji Bratři v Kristu, od nichž se mi dostalo privilegia věnovat se této práci, mi byli stálým zdrojem posily i pomoci. Podstata mnoha tzv. Polemik z této knihy byla často přetřásána mezi námi v hotelových pokojích po skončení vyčerpávajících setkání se skupinou studentů biblického korespondenčního kurzu. Pospolitost a přátelství, které se vytváří, jsme-li spojeni dohromady základním učením o biblické pravdě, je nepochybně v lidské zkušenosti nezastupitelné. Právě těmto všem „spolupracovníkům pro Boží království“ teď skládám hold v naději, že jim předložený svazek pomůže při hlásání pravého evangelia „všem národům“.

Chápání skutečné pravdy evangelia, tak jak je vykládáno na stránkách Bible, ovlivní každou částečku našich životů a povede muže i ženy z celého světa k tomu, aby velebili Boží slávu určeným způsobem – nyní i provždy. Každý, kdo nalezne pravdu, nalezne „drahocennou perlu“ a zažije sám Jeremiášovy pocity: „Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce“ (Jr 15,16). K dosažení tohoto stavu se před každou lekcí ujistěte modlitbou o Boží pomoci při chápání jeho slova.

A „nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni“ (Sk 20,32).

D. H.

Použité zkratky jednotlivých knih Bible
(v souladu s ekumenickým překladem)

Gn

První Mojžíšova

Na

Nahum

Ex

Druhá Mojžíšova

Abk

Abakuk

Lv

Třetí Mojžíšova

Sf

Sofonjáš

Nu

Čtvrtá Mojžíšova

Ag

Ageus

Dt

Pátá Mojžíšova

Za

Zacharjáš

Joz

Jozue

Mal

Malachiáš

Sd

Soudců

Mt

Matouš

Rt

Rút

Mk

Marek

1 S

První Samuelova

L

Lukáš

2 S

Druhá Samuelova

J

Jan

1 Kr

První Královská

Sk

Skutky apoštolské

2 Kr

Druhá Královská

Ř

Římanům

1 Pa

První Paralipomenon

1 K

1.list Korintským

2 Pa

Druhá Paralipomenon

2 K

2.list Korintským

Ezd

Ezdráš

Ga

Galatským

Neh

Nehemjáš

Ef

Efezským

Est

Ester

Fp

Filipským

Jb

Jób

Ko

Koloským

Ž

Žalmy

1 Te

1.list Tesalonickým

Přísloví

2 Te

2.list Tesalonickým

Kaz

Kazatel

1 Tm

1.list Timoteovi

Pís

Píseň písní

2 Tm

2.list Timoteovi

Iz

Izajáš

Tt

Titovi

Jr

Jeremjáš

Fm

Filemonovi

Pl

Pláč

Žd

Židům

Ez

Ezechiel

Jk

List Jakubův

Da

Daniel

1 Pt

1.list Petrův

Oz

Ozeáš

2 Pt

2.list Petrův

Jl

Jóel

1 J

1.list Janův

Am

Ámos

2 J

2.list Janův

Abd

Abdijáš

3 J

3.list Janův

Jon

Jonáš

Ju

List Judův

Mi

Micheáš

Zj

Zjevení Janovo

Otázky na konci každé kapitoly jsou dvojího typu: s nabídkou možných odpovědí (kde je třeba vybrat jednu z nich jako správnou) a klasické otázky, které vyžadují na místě odpovědi několik vět. Napište prosím své odpovědi na oddělený list papíru a nezapomeňte připojit zřetelně své jméno a adresu.

Vaše odpovědi uvítáme na adrese:

M. Bednář
Bratři v Kristu
P. O. Box 7
110 06 P R A H A 1

or

C. B. M
404 Shaftmoor Lane
Hall Green
Birmingham B28 8SZ. ENGLAND

Pozn. českého překladatele

Pokud autor „vstupuje“ do biblického citátu interpretací či vysvětlením, jsou jeho slova oddělena přímou závorkou /takto/. Stejným způsobem jsou vsunuty do autorského textu překladatelské poznámky, pokud si je vynutil český kontext či některá etymologická vysvětlení vázaná na český jazyk. Autorova doplnění či vysvětlivky jsou odděleny stejně jako v originále závorkami klasickými (takto).

Miloš Bednář, Praha 2001

  Back
Home
Next