Ifishinte Fya Muli Baibele
Isambililo 2: Umupashi Wakwa Lesa
Umupashi wakwa Lesa: Ukulondolola | Ukuputwamo | Ifya bupe Fya Mupashi Wa Mushilo | Ukufumishiwapo Kwa Fyabupe | Baibele E Maka Eka | Cakulundapo (Bushe Umupashi wa Mushilo muntu?, Umusango wa kucita bu Muntu, Ubwina Kalvini, ''Imwe mukapokelela ica bupe ca Mupashi wa Mushilo'' (Imilimo 2:38)., ''Ifishibilo ifi fikakonka bene abatetekela'' (Marko 16:17)) | Amepusho

Isambililo 2: Amepusho

Please enter your name:
email (required):
 1. Bushe finshi pali ifi ifyalakonkapo e fipilibula ishiwi lya 'Umupashi'?
  Amaka
  Umushilo
  Umupu
  Ulukungu

 2. Bushe Umupashi wa Mushilo cinshi?
  Umuntu
  Amaka
  Amaka yakwa Lesa
  Ciputulwa ca lesa patatu.

 3. Bushe Baibele alembelwe shani?
  Abantu balembele amano yabo abene
  Abantu balembele ifyo bene batontonkenye ukuti emo Lesa aloseshe
  Ukupitila mu kuputwamo kwa bantu, no Mupashi wakwa Lesa
  Cimo icakwe cali icaputwamo, fimo ifiputulwa ta fyali.

 4. Bushe finshi pali ifi ifyalakonkapo e milandu yalengele ifya bupe fya Mupashi fyacisungusho ukupeelwa?
  Ku kutungilila ukubila kwa Mbila nsuma mu mashiwi ya mu kanwa
  Ku kukusha ulukuta lwa ntanshi
  Ku kupatikisha abantu ukuba abalungama
  Ku kupususha abatumwa ukufuma ku bwafya bwabo bwa muntu umwine.

 5. Bushe nikwi uko ifwe twingasambilila icine cakwa Lesa?
  Fimo ukufuma muli Baibele, fimo ukufuma mu kutontonkanya kwesu fwebene
  Ukufuma ku Mupashi wa Mushilo ukweba ifwe ifintu mukulolenkana, ukufumyako ukubelenga kwa Baibele
  Ukufuma muli Baibele eka
  Ukufuma ku babomfi ba mipepele/ bashimapepo.

 6. Lumbula fimo ifya bupe fya mupashi ifyakwetwe mu myaka ya mwanda wa ntanshi.

 7. Bushe ni lilali fyene fyafumishiwepo? Bushe kuti cacitika ukukwata fyene nomba?

 8. Bushe Umupashi wa Mushilo kuti wabomba shani mu myeo yesu lelo?


   Back
Home
Back